O nás

Vznik Centra voľného času ako právneho subjektu a jeho náplň

Centrum voľného času v Kežmarku ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou existuje od 1.januára 2004 na základe Zriaďovacej listiny vydanej zriaďovateľom Mestským úradom v Kežmarku.

CVČ je školským zariadením, ktorého hlavnou náplňou je utvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Podrobnosti o organizácií, prevádzke a rozsahu poplatkov upravuje nášmu zariadeniu vyhláška MŠV SR č.291/1994 Z. z. o centrách voľného času.

Hlavné úlohy

zabezpečovanie pravidelnej a príležitostnej činnosti
organizovanie okresných kôl školských súťaží a predmetových olympiád
spolupráca s organizáciami a občianskymi združeniami pracujúcimi s deťmi a mládežou
organizovanie detských táborov a podujatí v čase prázdnin
Pravidelná záujmová činnosť
Internetová miestnosť
Realizuje sa prostredníctvom záujmových útvarov (krúžkov) v oblasti výchovy, kultúry, športu, t.j. krúžkov jazykových, spoločenskovedných, prírodovedných, krúžkov vedy a techniky, kultúry, telovýchovy, turistiky a podobne.

CVČ vypíše v mesiaci september zoznam pripravovaných krúžkov a podľa záujmu detí v mesiaci október ( resp. v polovici septembra) začína činnosť týchto útvarov, ktorá končí posledným dňom v máji (resp. polovici júna) nasledujúceho roka. Záujmové útvary pracujú jeden až dvakrát týždenne. Vedúcimi krúžkov sú interní pracovníci centra alebo externí zamestnanci, ktorí sú profesionálne orientovaní v danej oblasti.

Príležitostná záujmová činnosť

CVČ ju zabezpečuje v priebehu celého roka, počas pracovných dní, sobôt, nedieľ a školských prázdnin. Nie je pravidelná, ale niektoré činnosti sa opakujú. Cieľom je organizácia a zabezpečovanie podujatí pre deti a mládež vo väčšom rozsahu. Zameriavame sa hlavne na miesta s vysokým počtom detí v Kežmarku ( sídlisko Juh, centrum mesta, sídlisko Sever).

Rekreačná činnosť

Orientuje sa na organizovanie letných táborov formou dennej dochádzky alebo pobytom vo vybraných rekreačných zariadeniach k tomu určených. Prevážne v školách v prírode. Taktiež sem patria všetky letné prázdninové aktivity pre deti z mesta ale aj blízkeho okolia.

Školské súťaže a olympiády

V tejto oblasti Centrum voľného času úzko spolupracuje s Krajským školským úradom v Prešove. Koordinuje olympiády jednotlivých škôl a organizuje záverečné kolá víťazov školských kôl. Aktuálne výsledky dopĺňame na našej stránke.

Krúžková činnosť

Krúžková činnosť podľa obsahu je zadelená pod jednotlivé oddelenia
Prebieha od 1. októbra do 31. mája (resp. do 15. júna)
Každý záujemca o krúžok predloží písomnú prihlášku, podpísanú rodičom, respektíve osobne, pokiaľ má viac ako 18 rokov

Domov
Aktuality
Podujatia
Kontakt