Informácia o voľných pracovných miestach na základe č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme .

V Kežmarku 4.10.2023

Voľné pracovné miesto od 01.12.2023

Voľné pracovne miesto_ ekonóm

Názov zamestnávateľa Centrum voľného času Kežmarok
Adresa Gen. Štefánika 47, 060 01, Kežmarok
Kontakt: +421 911 816 666, 052/ 4684641-2

riaditel@cvc-kezmarok.sk

Kategória zamestnanca Učtovník/ka
Podkategória zamest. Účtovníctvo + mzdy
Kvalifikačné predpoklady Úplné stredné odborné vzdelanie, výhodou ekonomická prax

Iné kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky

Zoznam požadovaných dokladov Žiadosť, životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov
Iné súvisiace požiadavky Min. prax 2 roky v obore

Uzávierka prijímania prihlášok je do 20.10.2023

Náplň práce

 

– samostatné zabezpečenie komplexnej účtovníckej agendy CVČ,

– činnosť ekonomickej a hospodárskej dokumentácie

– viesť podvojné účtovníctvo rozpočtovej organizácie v členení na príjmy a výdavky, podľa položiek a podpoložiek rozpočtovej skladby,

– spracovávanie návrhu rozpočtu CVČ a sledovanie jeho čerpania,

– zostavovanie a odosielanie účtovných výkazov a štatistík,

– nahrávanie rozpočtových údajov do RISSAM,

– vyhotovenie, sledovanie a povinné zverejňovanie zmlúv.

-spracovanie miezd interných a externých zamestnancov, mzdové výkazy

Platový taríf Podľa Zákona č. 553/2003 Z. z.

Podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme : Platový stupeň a počet rokov praxe.

Voľné pracovné miesto: Účtovník/ka