Ďakujeme žiakom 8. A triedy zo ZŠ Dr. Daniela Fischera za pomoc pri čistení areálu CVČ.