Prvého februára 2024 sa víťazka okresného kola Klára Kadašiová predstavila na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – kategória C.

Olympiáda je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk.

Samotnú olympiádu tvoria tri časti.

Test, ktorý obsahuje 25 otázok tvorí prvú časť,  druhú časť tvorí transformácia textu, kde musia žiaci preukázať svoje vedomosti zo syntaxe a naplno využiť svoju fantáziu a v poslednej časti čakal na súťažiacich ústny prejav , kde v plnej miere predviedli svoje komunikačné schopnosti.

Klára Kadašiová získala v tomto ročníku 50 bodov a v silnej konkurencii zvíťazila.

Ďakujeme jej za vzornú reprezentáciu Kežmarského okresu  a hlavne za reprezentáciu školy ZŠ s MŠ Nižná brána v Kežmarku.

Veľké poďakovanie patrí aj p. učiteľke Mgr. Julke Kriššákovej za dlhodobú, usilovnú a sústavnú prípravu žiakov.

Na celoštátnom kole želáme veľa úspechov.